Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2030
Ngày cập nhật 20/06/2019

Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2030

Căn cứ Quyết định 7562/QĐ-BYT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 13/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế giai đoạn 2019-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm Y tế Tiên Lữ xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào " Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu" tại đơn vị như sau:

I. MỤC TIÊU

- Nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm phòng ngừa, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ của môi trường, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe con người, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân.

- Nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ y tế và cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ thống y tế, ưu tiên hệ thống y tế cơ sở.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Cơ chế chính sách và tổ chức quản lý:

- Thực hiện các chính sách, giải pháp đồng bộ, lồng ghép các nội dung bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan.

- Hoàn thiện quy hoạch, xây dựng mạng lưới y tế, đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế.

- Đề xuất ban hành, triển khai các chính sách sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm bảo về môi trường.

2. Truyền thông, giáo dục và đào tạo nâng cao năng lực

- Xây dựng và tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng, tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Xây dựng một số mô hình cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

- Mô hình truyền thông

- Mô hình tổ chức Y tế

- Mô hình cấp cứu đáp ứng với thiên tai, thảm họa

-Mô hình giám sát các dịch bệnh

4. Giải pháp về tài chính

- Trung tâm bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

- Khuyến khích các tổ chức trên địa bàn đầu tư cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

5. Kiểm tra, giám sát

-  Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá đột xuất, định kỳ việc thực hiện kế hoạch hành động.

- Thực hiện chế độ báo cáo, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch hành động.

III. Tổ chức thực hiện

- Giai đoạn 2019-2025:

+ Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Khảo sát, đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện và đề xuất các giải pháp.

+ Kiểm tra giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động.

- Giai đoạn 2025 - 2030:

+ Tiếp tục tăng cường, hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chính sách và nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ xanh, sử dụng năng lượng sạch.

+ Kiểm tra, giám sát tổng kết đánh giá thực hiện kế hoạch hành động.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?