Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 81.223
Truy câp hiện tại 3
Tin tức đơn vị
Kế hoạch tập huấn lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân
Ngày cập nhật 03/09/2019

Kế hoạch tập huấn lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH - UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kế hoạch lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 1818/QĐ - UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt dự án " Triển khai lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên".

Thực hiện Kế hoạch số 1115/KH - SYT ngày 20/8/2019 của Sở Y tế Hưng Yên về triển khai tập huấn, tuyên truyền, tổ chức điều tra, giám sát việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm Y tế Tiên Lữ xây dựng Kế hoạch triển khai tập huấn, tuyên truyền, tổ chức điều tra, giám sát việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn huyện Tiên Lữ như sau:

1. Mục tiêu

- Thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho từng người dân trên địa bàn huyện để mọi người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tư vấn sức khỏe, điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp khi khám, chữa bệnh.

- Phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở hiện có, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng.

- Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý sức khỏe, theo dõi tình hình bệnh tật và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện gắn với bảo hiểm y tế toàn dân.

2. Nội dung

- Tổ chức tập huấn triển khai kế hoạch cho tuyến xã, thôn trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động trên các trang thông tin đại chúng về lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

- Tuyên truyền trên báo chí, đài phát thanh cơ sở ở các xã, thôn.

- Tổ chức điều tra:

+ Tập huấn hướng dẫn y tế thôn, đội điều tra trực tiếp tại hộ gia đình.

+ Nhận phiếu điều tra, văn phòng phẩm từ Sở Y tế và cấp cho cán bộ điều tra tại các xã, thôn.

- Tổ chức giám sát việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn huyện Tiên Lữ.

3. Tổ chức thực hiện:

- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ:

+ Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn điều tra và thực hiện việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân cho các cán bộ y tế xã, thôn tham gia điều tra.

+ Tiếp nhận mẫu phiếu điều tra từ Sở Y tế Hưng Yên từ ngày 20/09/2019 - 25/09/2019.

+ Là đầu mối chỉ đạo tuyến xã triển khai, giám sát công tác điều tra việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân.

+ Liên hệ Phòng Y tế và phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các trạm Y tế xã:

+ Tiếp nhận mẫu phiếu điều tra và lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân tại địa phương bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và tổng hợp về trạm y tế trước ngày 25/10/2019.

- Đối với điều tra tại Thị trấn Vương: Giao cho khoa Y tế công cộng là đầu mối triển khai hướng dẫn và nhận phiếu điều tra cho y tế thôn, đội điều tra từ ngày 01/10/2019 và tổng hợp phiếu điều tra tập trung tại khoa Y tế công cộng trước ngày 25/10/2019.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày   
Trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về website này?